Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
4
เนื้อหา
166

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นายอาทิตย์ ศรีวงษ์

นายอาทิตย์  ศรีวงษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า

Save

นายไชยพศ หล้าธรรม

นายไชยพศ  หล้าธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

Save

นางสาวนงนุช บุเกต

นางสาวนงนุช  บุเกต

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ

Save

Save

นางสาววนิดา ผกานนท์

นางสาววนิดา  ผกานนท์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

Save

Save

ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงษ์ สุวรรณพัฒน์

นายภัทรพงษ์  สุวรรณพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Save

Save

Save

นายจรรยา สุโพธิ์

นายจรรยา  สุโพธิ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

Save

Save

Save

นางสรภัส นามไธสง

นางสรภัส  นามไธสง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Save

Save

Save

Save

จอ.ฐาปนะพงษ์ พลคัดซ้าย

จอ.ฐาปนะพงษ์  พลคัดซ้าย

เจ้าหน้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

Save

Save

Save

นางสาวปาริชาติ เจณวิทย์

นางสาวปาริชาติ  แก้วลาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Save

Save

Save

นางสาวสุวิญชา สร้างนอก

นางสุวิญชา  สร้างนอก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

Save

Save

Save

Save

นางสาวอรทัย ศรีจูมพล

นางสาวอรทัย  ศรีจูมพล

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Save

นายภาคภูมิ สง่าภาคภูมิ

นายภาคภูมิ สง่าภาคภูมิ

ผู้ช่วยนิติกร

Save

นางสาวเบญจพร ตลอดไธสง

นางสาวเบญจพร  ตลอดไธสง

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Save

Save

นายธนากร การสรา้ง

นายธนากร  การสร้าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Save

Save

Save

นางอรรัมภา คงยุทธ

นางอรรัมภา  คงยุทธ

คนงานทั่วไป

Save

นายสายัน นะพล

นายสายัน  นะพล

พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

Save

Save

นายบุญช่วย จันสามารถ

นายบุญช่วย จันสามารถ

พนักงานขับรถ

Save

Save

นายขุน สร้างนานอก

นายขุน  สร้างนานอก

เวรยาม อบต.ตะกั่วป่า

Save

นายบัฐชา มิสา

นายบัฐชา  มิสา

คนสวน

Save

Save